BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mục tiêu xây dựng

Thông tin các nguồn tài chính

Cung cấp một cách hệ thống và tương đối đầy đủ thông tin về các nguồn tài chính khác nhau (bao gồm cả các nguồn hỗ trợ tài chính phát triển kinh doanh “xanh”, kinh doanh có trách nhiệm) mà các DNNVV có thể tiếp cận

Lựa chọn các nguồn tài chính

Hướng dẫn doanh nghiệp xác định và lựa chọn tối ưu các nguồn tài chính phù hợp với nhu cầu và mục đích đầu tư

Thông tin hồ sơ và các điều kiện vay vốn

Cung cấp thông tin về các yêu cầu, điều kiện của các nguồn tài chính, giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng phù hợp với yêu cầu của các tổ chức tài chính

Phương pháp xây dựng

Sổ tay được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu - khảo sát khách quan, cập nhật về thực trạng và nhu cầu tiếp cận tài chính của các DNNVV với các chính sách, sản phẩm, dịch vụ tài chính; các nguồn hỗ trợ tài chính khác nhau cho DNNVV từ các tổ chức tài chính tại Việt Nam

Hướng dẫn Sử dụng sổ tay

Tìm hiểu tổng quan về các tổ chức tài chính cho DNNVV được nêu ở [Mục 1 – Phần 2] của sổ tay. Phần này sẽ giúp doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về các tổ chức tài chính hiện nay có các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho DNNVV. Trên cơ sở hiểu về bức tranh tổng quan này, DNNVV sẽ mở ra cho mình nhiều lựa chọn hơn trong tiếp cận tài chính phù hợp với nhu cầu vốn của doanh nghiệp

Một số dịch vụ “phi tài chính” cho DNNVV để doanh nghiệp tham khảo được trình bày tại mục 3 – phần 2

Trong mục 4 – phần 2, Sổ tay sẽ đưa ra một số điểm cần lưu ý hay bài học kinh nghiệm cho các DNNVV trong quá trình tiếp cận tài chính từ các nguồn bên ngoài. Các lưu ý hay bài học được trình bày theo cách so sánh đối chiếu giữa “những lầm hiểu của doanh nghiệp” và “thực tế” trong tiếp cận tài chính để giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn

Sau đó, Doanh nghiệp sẽ đi theo trình tự các bước được trình bày tại mục 2 – Phần 2 để xác định nguồn tài chính, sản phẩm tài chính cụ thể phù hợp với giai đoạn phát triển và nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Đây là nội dung chính của cuốn sổ tay này. Sau khi lựa chọn được nguồn tài chính, sản phẩm tài chính phù hợp, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu về đặc điểm cụ thể của sản phẩm cũng như các điều kiện để tiếp cận được với sản phẩm cụ thể. Tên các tổ chức đang cung cấp các sản phẩm doanh nghiệp đã lựa chọn sẽ được tra cứu tại phần này. Ngoài các sản phẩm tài chính chung cho DNNVV, các sản phẩm tài chính ưu tiên cho một số lĩnh vực và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày để doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin đến các nguồn ưu tiên cho doanh nghiệp của mình (nếu có)

Phần Phụ lục của Sổ tay cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức tài chính để doanh nghiệp có thể tìm hiểu, liên lạc và trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính. Ngoài ra, mô tả về điều kiện cơ bản chung sẽ giúp doanh nghiệp hiểu và chuẩn bị hồ sơ tiếp cận tài chính cụ thể hơn cũng như mô tả chi tiết một số sản phẩm/dịch vụ tài chính cơ bản của tổ chức tài chính dành cho DNNVV

Hướng dẫn Sử dụng sổ tay

Tìm hiểu tổng quan về các tổ chức tài chính cho DNNVV được nêu ở [Mục 1 – Phần 2] của sổ tay. Phần này sẽ giúp doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về các tổ chức tài chính hiện nay có các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho DNNVV. Trên cơ sở hiểu về bức tranh tổng quan này, DNNVV sẽ mở ra cho mình nhiều lựa chọn hơn trong tiếp cận tài chính phù hợp với nhu cầu vốn của doanh nghiệp

Sau đó, Doanh nghiệp sẽ đi theo trình tự các bước được trình bày tại mục 2 – Phần 2 để xác định nguồn tài chính, sản phẩm tài chính cụ thể phù hợp với giai đoạn phát triển và nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Đây là nội dung chính của cuốn sổ tay này. Sau khi lựa chọn được nguồn tài chính, sản phẩm tài chính phù hợp, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu về đặc điểm cụ thể của sản phẩm cũng như các điều kiện để tiếp cận được với sản phẩm cụ thể. Tên các tổ chức đang cung cấp các sản phẩm doanh nghiệp đã lựa chọn sẽ được tra cứu tại phần này. Ngoài các sản phẩm tài chính chung cho DNNVV, các sản phẩm tài chính ưu tiên cho một số lĩnh vực và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày để doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin đến các nguồn ưu tiên cho doanh nghiệp của mình (nếu có)

Một số dịch vụ “phi tài chính” cho DNNVV để doanh nghiệp tham khảo được trình bày tại mục 3 – phần 2

Trong mục 4 – phần 2, Sổ tay sẽ đưa ra một số điểm cần lưu ý hay bài học kinh nghiệm cho các DNNVV trong quá trình tiếp cận tài chính từ các nguồn bên ngoài. Các lưu ý hay bài học được trình bày theo cách so sánh đối chiếu giữa “những lầm hiểu của doanh nghiệp” và “thực tế” trong tiếp cận tài chính để giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn

Phần Phụ lục của Sổ tay cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức tài chính để doanh nghiệp có thể tìm hiểu, liên lạc và trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính. Ngoài ra, mô tả về điều kiện cơ bản chung sẽ giúp doanh nghiệp hiểu và chuẩn bị hồ sơ tiếp cận tài chính cụ thể hơn cũng như mô tả chi tiết một số sản phẩm/dịch vụ tài chính cơ bản của tổ chức tài chính dành cho DNNVV

Bài học kinh nghiệm

Phụ lục 5
Sổ tay tài chính
Một số ví dụ cho Doanh nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện có ảnh hưởng đến quyết định tài trợ vốn của Tổ chức tài chính