BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, trong đó tăng cường sử dụng nguồn vốn đi vay để tăng khả năng sinh lời cho DNNVV

11/01/2022 03:29:07 AM

Lầm tưởng

-Doanh nghiệp càng có tỷ lệ vốn của chủ sở hữu cao, tỷ lệ vốn đi vay ít càng tốt

Thực tế

-Cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp. Sử dụng nhiều vốn đi vay có thể làm tăng khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Bài học

-Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, trong đó tăng cường sử dụng nguồn vốn đi vay để tăng khả năng sinh lời cho DNNVV:

Lấy một ví dụ đơn giản:

Doanh nghiệp A có tổng tài sản là 2 tỷ đồng, doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu, không sử dụng vốn vay. Doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Doanh thu 1.000.000.000
Chi phí 600.000.000
Lợi nhuận trước thuế 400.000.000
Thuế TNDN (20%) 80.000.000
Lợi nhuận sau thuế 320.000.000
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) 16%

 

Nếu doanh nghiệp này tài trợ 50% vốn chủ sở hữu (1 tỷ đồng) và đi vay 1 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm, kết quả hoạt động kinh doanh sẽ như sau (các hoạt động khác của DN không đổi):

 

Doanh thu 1.000.000.000
Chi phí 600.000.000
Lợi nhuận trước lãi và thuế 400.000.000
Lãi vay (10%) 100.000.000
Lợi nhuận trước thuế 300.000.000
Thuế TNDN (20%) 80.000.000
Lợi nhuận sau thuế 240.000.000
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) 24%

 

Như vậy, DN bỏ ra 1 tỷ vốn chủ sở hữu và thu về được 240tr, tỷ suất là 24%. Nếu không sử dụng nợ, doanh nghiệp phải bỏ ra 2 tỷ và chỉ thu về 320tr, tỷ suất chỉ là 16%

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay