BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Các gói ưu đãi tài chính thường từ Nhà nước hay các nhà tài trợ, các dự án nước ngoài

11/01/2022 04:33:50 AM

Lầm tưởng

-Các gói ưu đãi tài chính thường từ Nhà nước hay các nhà tài trợ, các dự án nước ngoài

Thực tế

-Nhà nước, các nhà tài trợ đúng là thường cung cấp các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, việc triển khai các gói ưu đãi này thường sẽ triển khai qua hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, bản thân các ngân hàng cũng có những chính sách ưu tiên riêng cho nhóm đối tượng khách hàng theo mục tiêu chiến lược phát triển của tổ chức. DNNVV thường là đối tượng được ưu tiên của các ngân hàng hiện nay

Bài học

-Sáng suốt lựa chọn các gói ưu đãi khi tiếp cận tài chính: Có rất nhiều các gói ưu đãi khác nhau cho DNNVV (như đã nêu rõ trong Sổ tay này):

• Ưu đãi theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;

• Ưu đãi khi doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị hay kết nối kinh doanh giữa các vùng kinh tế;

• Ưu đãi về các dự án đổi mới sáng tạo; • Ưu đãi về các sáng kiến chuyển đổi số; • Ưu đãi cho các dự án mang lại tác động hữu ích về môi trường, xã hội…;

• Ưu đãi cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ…

• …

Do vậy, khi tiếp cận tài chính, các DNNVV nên tìm hiểu kỹ thông tin và sáng suốt lựa chọn các gói ưu đãi phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình. Các gói ưu đãi thường có tính “cạnh tranh” nên doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các tiêu chí và bảo đảm doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí đặt ra

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay