BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY

Doanh nghiệp - tài chính

20/12/2022 12:00:00 AM

Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Qua rà soát đánh giá sơ bộ về tiến trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP), có khoảng 13 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ĐVSNCL chuyển đổi thành CTCP giai đoạn 2021-2025, trong đó có 18 ĐVSNCL được phê duyệt chuyển đổi hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Để đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần đẩy mạnh việc đưa ra các giải pháp quan trọng, cốt lõi, trong đó cần tập trung: (i) Khẩn trươ

28/12/2022 12:00:00 AM

Một số kiến nghị, đề xuất về chủ trương sắp xếp, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nôi

Theo báo cáo của các Bộ ngành, địa phương, cả nước có khoảng 54 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hoạt động trong lĩnh vực lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi. Đa phần các doanh nghiệp này hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chưa tự chủ được về tài chính nên việc chuyển đổi thành CTCP đối với các ĐVSNCL hoạt động trong lĩnh vực này khó khả thi.

28/12/2022 12:00:00 AM

Một số kiến nghị, đề xuất về chủ trương sắp xếp, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật

Qua nghiên cứu, đánh giá các đề xuất của Bộ ngành, địa phương đối với chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) trong 03 lĩnh vực kiểm định (như: kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định xây dựng, kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ), Báo cáo đưa ra một số đề xuất để cơ quan quản lý nhà nước cân nhắc, xem xét về chủ trương sắp xếp các ĐVSNCL hoạt động trong các lĩnh vực kiểm định đáp ứng thực tiễn hoạt động và quản

29/12/2022 12:00:00 AM

Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, khó khăn và giải pháp

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Luật số 69/2014/QH13) , ngày 30/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Nghị định này là căn cứ pháp lý quan trọng, quy định đầy đủ, chi tiết việc tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, tạo thuận lợi cho các cơ quan

09/03/2023 03:12:00 PM

Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Trung tâm Chuyển đổi số triển khai tổ chức Hội thảo: “Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.